Monthly Archives: Tháng Một 2020

NÂNG CAO SỨC KHỎE TÂM THẦN (METAL HEALTH LITERACY)

Nâng cao sức khỏe tâm thần là một nhu cầu cấp thiết cho con người trong xã hội hiện nay, trên thế giới cũng như Việt Nam. Sức khỏe tâm thân, theo tổ chức y tế thế giới (World Health Organization/WHO), là “một trạng thái hạnh phúc trong đó cá nhân nhận ra tiềm năng…