Ứng dụng một cách chuyên nghiệp các nguyên tắc đánh giá, xây dựng trường hợp và các liệu pháp, kỹ thuật tham vấn tâm lý theo mô hình “thực hành dựa trên thực chứng” vào kế hoạch can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm, nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho từng trường hợp cụ thể.