• Chậm phát triển ngôn ngữ (Language Delay)
  • Rối loạn Phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder/ASD)
  • Rối loạn Tăng động-Giảm chú ý (Attention-Deficit/Hyperactive Disorder)
  • Rối loạn lưỡng cực và các rối loạn liên quan (Bipolar and Related Disorders)
  • Các rối loạn Trầm cảm (Depressive Disorders)
  • Các rối loạn lo âu (Anxiety Disorders)
  • Các rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (Trauma- and Stressor-Related Disorders)
  • Rối loạn tâm thể và các rối loạn liên quan (Somatic Symptom and Related Disorders)
  • Các rối loạn nhân cách (Personality Disorders)
  • Can thiệp khủng hoảng (Crisis Intervention)